Java K Virtual Machine (Java KVM)

Java Virtual Machine (JVM)